Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, уведомяваме че отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, ще бъде на 28.08.2017 г. (понеделник) от 09.30 часа в заседателната зала на Ректората, ул. „Иван Михайлов“ №66.

Номер: 00285-2017-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 25/05/2017
2 Обявление 25/05/2017
3 Документация за участие 25/05/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 25/05/2017
5 Технически предложения по обособени позиции 25/05/2017
6 Технически спецификации по обособени позиции 25/05/2017
7 Ценови предложения по обособени позиции 25/05/2017
8 Протокол №1 от дейността на комисия 06/07/2017
9 Протокол №2 от дейността на комисия 09/08/2017
10 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 09/08/2017
11 Решение за прекратяване на обособени позиции по процедура 09/08/2017
12 Обявление за възложена поръчка 14/08/2017
13 Съобщение за отваряне на ценови оферти 23/08/2017
14 Протокол №3 от дейността на комисия 23/08/2017
15 Протокол №4 от дейността на комисия 13/09/2017
16 Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. от ЗОП 13/09/2017
17 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 13/09/2017