"Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции

Номер: 00285-2017-0008
Процедура: Открита процедура
Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции
Описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции: № 1. Сладкарски изделия, № 2. Сушени плодове и № 3. Ядки

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 07/09/2017
2 Обявление 07/09/2017
3 Документация за участие 07/09/2017
4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 07/09/2017
5 Технически предложения по обособени позиции 07/09/2017
6 Технически спецификации по обособени позиции 07/09/2017
7 Ценови предложения по обособени позиции 07/09/2017