Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 00285-2017-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/10/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 11/09/2017
2 Обявление 11/09/2017
3 Документация 11/09/2017
4 Проект на рамково споразумение на договор за изпълнение 11/09/2017
5 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 11/09/2017
6 Образец №2 11/09/2017
7 Образец №3 11/09/2017