СЪОБЩЕНИЕ

03 май 2017 година

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации за подготовка на документацията за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““.

Подготовката на документацията за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е с участието на:

по ред

Наименование на участника, външно лице

Код по БУЛСТАТ/ ЕИК

1

СНЦ „Регионални анализи и прогнози“, гр. Перник

113516929