Относно: Директно възлагане във връзка с провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”“, обявена с Решение № Р-7 / 25.04.2019 г., публикувано в РОП с уникален номер 00285-2019-0004 и на Профила на купувача, раздел „Процедури“, https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/73-00285-2019-0004.


Относно: Директно възлагане във връзка с провеждане на публично състезание за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“


Относно: Директно възлагане във връзка с провеждане на публично състезание за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна Система за Въздушна Фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“