00285-2020-0007

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване – настолни компютри, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Стоките, предмет ...

[Детайли]


00285-2020-0006

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството“

[Детайли]


00285-2020-0005

Доставка и инсталиране на 1 брой професионално устройство за сканиране, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително пускането му в експлоатация и обучение на персонал за работа с устройството

[Детайли]


00285-2020-0004

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по шест обособ. позиции. Сток., предмет на договора, трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. В случай че в срока на дог. бъде преустановено производството ...

[Детайли]


00285-2020-0003

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22...

[Детайли]


00285-2020-0002

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по двадесет обособени позиции: № 1. Мляко и млечни продукти; № 2. Кашкавал и сирене; № 3. Растителни масла; ...

[Детайли]


00285-2020-0001

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по шест обособени позиции. В случай на възникнала необходимост от доставки на продукти, извън изброените в техническите спецификации, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна ...

[Детайли]


00285-2019-0014

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV.09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

[Детайли]


00285-2019-0013

Доставка на едно двупосочно приемателно-предавателно радио устройство (радиостанция) във връзка с изпълнение на дейностите по проект.

[Детайли]


00285-2019-0012

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Видове горива, които ще се доставят са Автомобилни бензини А95Н, А100Н и Дизелово гориво Евро дизел.

[Детайли]


00285-2019-0011

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по тридесет и шест обособени позиции в съответствие с ...

[Детайли]


00285-2019-0009

„Доставка на компютърна техника и оборудване за обслужване на научноизследователски дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по шест обособени позиции: № 1. Лаптопи, № 2. Мултифункционално устройство, № 3. Мултимедиен прожектор, № 4. Микроконтролер, № 5. Скенер и № 6. Специализирано ...

[Детайли]


00285-2019-0010

„Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по осем обособени позиции: № 1. Апаратура и оборудване по проект „Определяне на екологичния статус на водни тела/качествата на водите и концентрация на ...

[Детайли]


00285-2019-0008

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и седем обособени позиции в съответствие с ...

[Детайли]


00285-2019-0007

Периодични доставки на печатарски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по две обособени позиции: 1. Печатарски материали и консумативи; 2. Материали за обслужване на техника за печат.

[Детайли]


00285-2019-0006

Предметът на обществената поръчка е свързан с осигуряването на мобилни устройства – таблети, осигуряване на съответен брой SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет с обхват територията на страната.

[Детайли]


00285-2019-0005

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски””

[Детайли]


00285-2019-0004

„Периодични доставки на материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по две обособени позиции: 1. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 2. Печатарски материали и консумативи.

[Детайли]


00285-2019-0003

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница по три обособени позиции: 1. Дървен материал, 2. Материали и аксесоари и 3. Материали (ПДЧ).

[Детайли]


00285-2019-0002

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV.09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

[Детайли]


00285-2019-0001

Доставка на дизелово гориво за отопление. Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП ...

[Детайли]


00285-2018-0014

Доставка на оборудване – „дрон“ (1 брой), за изпълнение на дейностите по проект „Изследване на съвременния високопланински климат на балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост“.

[Детайли]


00285-2018-0013

Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти по обособени позиции, които включват: доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио и доставка на оборудване за обзавеждане на лаборатория.

[Детайли]


00285-2018-0012

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination (BORDERLESS CULTURE), по четири обособени ...

[Детайли]


00285-2018-0011

Изработване на работен проект за обект: “Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда-Съблекални в УПИ 1, кв. 1 по плана на IV микрорайон на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград"

[Детайли]


00285-2018-0010

Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти по обособени позиции, които включват: доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио и доставка на оборудване за обзавеждане на лаборатория.

[Детайли]


00285-2018-0009

"Подпомагане на дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в изпълнение на проект WetMainAreas, финансиран по програма за транснационално сътрудничество INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014-2020" Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: Дейност 1: Създаване на хармонизирана база данни за екосистеми ...

[Детайли]


00285-2018-0008

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22...

[Детайли]


00285-2018-0007

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: Дейност 1: Анализ и систематизиране на наличните данни за прилепната фауна в проектната територия; Дейност 2: Надграждане на наличната информация за прилепната фауна в проектната територия; Дейност 3: Идентифициране на потенциални заплахи и ...

[Детайли]


00285-2018-0006

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и четири обособени позиции в съответствие с обектите и ...

[Детайли]


00285-2018-0005

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница по две обособени позиции: 1. Дървен материал и 2. Материали и аксесоари.

[Детайли]


00285-2018-0004

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по единадесет обособени позиции: 1. Настолни компютри; 2. Монитори; 3. Преносими компютри; 4. Мобилни устройства; 5. Устройства за печат и сканиране; 6. Мултимедиен прожектор; 7...

[Детайли]


00285-2018-0003

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“, която включва: доставка на специализиран софтуер за анализ на гео ...

[Детайли]


00285-2018-0002

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по шест обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Тетрадки, формуляри, спирали; 3. Други канцеларски материали; 4. Фотокопирна и ксерографска хартия; 5. Консумативи за ...

[Детайли]


00285-2018-0001

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво ...

[Детайли]


00285-2017-0012

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Предмет на поръчката е доставка на питейна вода за питейно-битови и производствени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ...

[Детайли]


00285-2017-0011

Дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на ...

[Детайли]


00285-2017-0010

Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Доставка на природен газ за обекти на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за срок от 3 години. Доставката на природен газ се осъществява на съответните адреси на учебните корпуси, находящи се ...

[Детайли]


00285-2017-0009

Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, ...

[Детайли]


00285-2017-0008

Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове ...

[Детайли]


00285-2017-0007

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл...

[Детайли]