СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации за подготовка на документацията за обществена поръчка чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти  и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски”“.


СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на пазарни консултации за подготовка на документацията за обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на дейността на Югозападен Университет „Неофит Рилски“ в изпълнение на проект WetMainAreas, финансиран по програма за транснационално сътрудничество INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014-2020”.


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации за подготовка на документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции"


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации за подготовка на документацията за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsCfnserve, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България, 2014-2020““


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации за подготовка на документацията за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ„Неофит Рилски““