В рамките на съвместните дейности по изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет – Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“ финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020“ и въз основа сключено споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ обяви

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Организиране на кариерни борси, презентационни събития и дейности по кариерно ориентиране по Проект № BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Организиране на кариерни борси, презентационни събития и дейности по кариерно ориентиране от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 

Обособена позиция 2: Организиране на кариерни борси, презентационни събития и дейности по кариерно ориентиране от Югозападен университет "Неофит Рилски"

Заинтересованите лица могат да се запознаят с тръжната документация на сайта на ЦАИС на следния адрес: https://app.eop.bg/today/273294