Документ: ОП-09-00-19/30.05.2022 година
Добавен на: 2022-05-30
Статус: Отворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по дванадесет обособени позиции

Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по дванадесет обособени позиции: № 1. "Преустройство и ремонт на Зала 342 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград"; № 2. "Изработване на модулни дъски за учебни зали в Учебен корпус № 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски“ – гр. Благоевград"; № 3. "Ремонт и изграждане на паркинги/паркоместа в района на УК № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград";  № 4. "Ремонт и изграждане на паркинги/паркоместа в района на УК № 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград"; № 5. "Саниране на фасада на сграда УК № 9 - "Медицински колеж" на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград"; № 6. "Вътрешно преустройство и разширение на многофункционална зала в НИК на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград"; № 7. "Изграждане на Поливна система в района на имот с идентификатор 20540.38.43, м. "Бачиново", землището на с. Делвино; № 8. "Озеленяване на открити площи в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски""; № 9. "Ремонт на покривна тераса № 3, Учебен корпус № 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 10. "Ремонт на санитарни помещения в сградата на  Учебен корпус № 1 и Ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски""; № 11. "Ремонт на аудитория, лаборатория, сървър и видео обработка в Учебен корпус № 2 на ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград"; № 12. "Благоустрояване и довършителни дейности на терена в района на покрити тенискортове  на ЮЗУ „Неофит Рилски“"., във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

Attachments:
File / URLDescriptionДата на публикуване
Download this file (ПОКАНА_вътрешно конкуретен избор_signed_30-05-22.pdf)Покана 30-05-2022
Download this file (Образец № 1, Декларация.doc)Образец № 1, Декларация 30-05-2022
Download this file (Образец № 2, ЕЕДОП.xml)Образец № 2, ЕЕДОП 30-05-2022
Download this file (Образец № 3, Техническо предложение.doc)Образец № 3, Техническо предложение 30-05-2022
Download this file (Образец № 4, Списък на заетите лица.doc)Образец № 4, Списък на заетите лица 30-05-2022
Download this file (Образец № 5, Декларация за ангажираност.doc)Образец № 5, Декларация за ангажираност 30-05-2022
Download this file (Образец № 6, Ценово предложение.doc)Образец № 6, Ценово предложение 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.1., Обособена позиция № 1..xlsx)Приложение Образец № 6.1., Обособена позиция № 1. 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.2., Обособена позиция № 2.xlsx)Приложение Образец № 6.2., Обособена позиция № 2 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.3., Обособена позиция № 3.xlsx)Приложение Образец № 6.3., Обособена позиция № 3 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.4., Обособена позиция № 4.xlsx)Приложение Образец № 6.4., Обособена позиция № 4 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.5., Обособена озиция № 5.xlsx)Приложение Образец № 6.5., Обособена озиция № 5 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.6., Обособена позиция № 6.xlsx)Приложение Образец № 6.6., Обособена позиция № 6 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.7., Обособена позиция № 7.xlsx)Приложение Образец № 6.7., Обособена позиция № 7 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.8., Обособена позиция № 8.xlsx)Приложение Образец № 6.8., Обособена позиция № 8 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.9., Обособена позиция № 9.xlsx)Приложение Образец № 6.9., Обособена позиция № 9 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.10., Обособена позиция № 10.xlsx)Приложение Образец № 6.10., Обособена позиция № 10 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.11., Обособена позиция № 11.xlsx)Приложение Образец № 6.11., Обособена позиция № 11 30-05-2022
Download this file (Приложение Образец № 6.12., Обособена позиция № 12.xlsx)Приложение Образец № 6.12., Обособена позиция № 12 30-05-2022
Download this file (Проект на договор.doc)Проект на договор 30-05-2022
Download this file (Протокол_09-00-19.pdf)Протокол от дейността на комисията 13-06-2022
Download this file (Решение № Р-2 от 13.06.2022 година.pdf)Решение № Р-2 от 13.06.2022 година 13-06-2022
Download this file (Обявление за изменение - Ю5-605-1-СМР.pdf)Обявление за изменение - Ю5-605-1-СМР 28-04-2023
Download this file (Допълнително споразумение № Ю5-605-1 от 24.04.2023 година.pdf)Допълнително споразумение № Ю5-605-1 от 24.04.2023 година 28-04-2023
Access this URL (/images/stories/offers/Dogovor5-604.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-604 11-07-2022
Download this file (vyzl_5-604.pdf)Обявление за възложена поръчка 11-07-2022
Download this file (Dogovor_5-605_reduced.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-605 11-07-2022
Download this file (Dogovor_5-606_reduced.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-606 11-07-2022
Download this file (End_5-604.pdf)Обявление за приключване на договор 03-05-2023
Download this file (End_5-605.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-605 10-07-2023