Документ: Покана № ОП-09-00-20/18.07.2018
Добавен на: 2018-07-18
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкуретен избор по Рамково споразумение № 5-452 от 26.06.2018 година с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград“
Име: „Преустройство на учебни зали № 8317 и № 8325 в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Център за архивиране на нематериално културно наследство"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-07-30 17:00

Покана за определяне на изпълнител чрез вътрешно конкурентен избор на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на учебни зали № 8317 и № 8325 в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Център за архивиране на нематериално културно наследство"