Документ: ОП-09-00-9/02.04.2019
Добавен на: 2019-04-02
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработване и доставка на брошура по Проект „Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination” (Borderless Culture)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-04-15 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087145

„Изработване и доставка на брошура по Проект „Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination” (Borderless Culture)/ „Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична туристическа дестинация“, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020".