Документ: 00285-2017-0011
Добавен на: 2017-10-11
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=809384
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530353932

Дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” /“ДВ”, бр.66 от 25.07.2003 г../, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Количество: Прогнозно количество гориво – 20 000 литра.