Документ: 00285-2017-0010
Добавен на: 2017-09-26
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=806802
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530303439

Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Доставка на природен газ за обекти на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за срок от 3 години. Доставката на природен газ се осъществява на съответните адреси на учебните корпуси, находящи се на територията на гр. Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 700 000 лв. без ДДС. Прогнозното количество е 1042 xнм3.