Статус: Отворена
Процедура: Процедура

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП и Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП