Документ: 00285-2019-0006
Добавен на: 2019-06-14
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Комплексна услуга за доставка на устройства – таблети, с предоставяне на услуга за пренос на данни и достъп до интернет”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-07-17 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=915947
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639383939

Предметът на обществената поръчка е свързан с осигуряването на мобилни устройства – таблети, осигуряване на съответен брой SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет с обхват територията на страната.