Документ: ОП-09-00-12/15.05.2020
Добавен на: 2020-05-15
Статус: Прекратена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на оборудване за печат, необходимо за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, по две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098755

Доставка на оборудване за печат, необходимо за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, по две обособени позиции: № 1. Оборудване за печат (черно-бяла система за печат); № 2. Оборудване за печат (цветна система за печат) по проект: Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН