Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/26.10.2018
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-11-13 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082408

„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“