Документ: 00285-2020-0007
Добавен на: 2020-05-28
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване – настолни компютри, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-06-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=979083
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831333039

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване – настолни компютри, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Стоките, предмет на договора, трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. В случай че в срока на дог. бъде преустановено производството на стока и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, същата следва да бъде заменена с такава, с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на възл., с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство. Възложителят си запазва правото в срока и при условията на договора, в случай на изчерпване на стойността по договора, формирана въз основа ед. цени и количества, преди изтичане на срока за възлагане и при наличие на текущи нужди от стоки, предмет на дог., да възложи необходимите доставки на обща стойност до 30 процента. При възникване на тази хипотеза, възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП.