Документ: 00285-2020-0006
Добавен на: 2020-05-14
Статус: Отворена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-06-11 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=976435
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830383735

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството“