Документ: 00285-2017-0012
Добавен на: 2017-11-29
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=817218
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532313335

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Предмет на поръчката е доставка на питейна вода за питейно-битови и производствени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград за срок от три години. Прогнозната стойност на поръчката е 300 000 лв. Прогнозно потребление за три години - 162 000 м