Документ: 00285-2018-0001
Добавен на: 2018-01-16
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=824806
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533333937

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” /“ДВ”, бр.66 от 25.07.2003 г../, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Количество: Прогнозно количество гориво – 10 000 литра. Възложителят си запазва правото по време на договора да променя заявеното количество дизелово гориво за отопление в рамките на 10% (повече или по-малко). Количествата са прогнозни, Възложителят /Купувач/ ще ги усвоява според нуждите си, а крайния Изпълнител /Продавач/ приема, че няма да има претенции, в случай че обема на сделката няма да бъде изпълнен изцяло. Качество: Отговарящо на критериите в “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол”, с последните влезли в сила изменения и допълнения, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Изпълнителят представя декларация за съответствие на качеството на течното гориво, издадена от производителя. Произход /производител/: Европейски съюз, България, производство 2018 г. Ограничение на поръчката: Зареждането на ведомствата се извършва до 3 /три/ работни дни след подадена писмена заявка за нужните количества от страна на възложителя по факс. Доставката на горивото за отопление се извършва с технически изправно специализирано транспортно средство (собствено или на лизинг) оборудвано/и с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящо на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/. За приемане на доставката се изготвя приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Срок на доставка: Доставката е за 8 /осем/ месеца или до изчерпване на количествата. Местонахождение и доставка: Франко склада на съответните сгради на Университета по приложен списък на висшето училище. Цена: Цената за дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, се определя на база най-ниско предлаганата цена на дизеловото гориво за отопление, S 0,001, на “Лукойл България”, ЕООД за 1000 литра гориво в български лева без ДДС към момента на реализиране на доставката. При установени разлики между базовите цени на горивото на датата на заявката и датата на доставката, заплащането се извършва съгласно по-благоприятната за Възложителя базова цена. .В крайната цена са включени цената на стоката, транспортни разходи за доставка до обекта на възложителя, както и всички мита, такси, акцизи и др. разходи за доставка. Начин и срок на плащане: Плащането се извършва по банков път от ЮЗУ “Неофит Рилски” в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след доставка и надлежно издадена фактура от изпълнителя на договора.