Документ: 00285-2018-0010
Добавен на: 2018-07-26
Статус: Прекратена
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-08-17 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=859549
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539363730

Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти по обособени позиции, които включват: доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио и доставка на оборудване за обзавеждане на лаборатория.