Документ: 00285-2018-0011
Добавен на: 2018-08-02
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Изработване на работен проект за обект: “Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда-Съблекални в УПИ 1, кв. 1 по плана на IV микрорайон на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград"
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539393634

Изработване на работен проект за обект: “Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда-Съблекални в УПИ 1, кв. 1 по плана на IV микрорайон на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград"