Документ: 00285-2018-0009
Добавен на: 2018-07-06
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: "Подпомагане на дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в изпълнение на проект WetMainAreas, финансиран по програма за транснационално сътрудничество INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014-2020"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-08-20 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=855146
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538383730

"Подпомагане на дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в изпълнение на проект WetMainAreas, финансиран по програма за транснационално сътрудничество INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014-2020"

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: Дейност 1: Създаване на хармонизирана база данни за екосистеми влажни зони и защитени територии в обхвата на Балкани – Средиземно море. Дейност 2: Създаване на инфраструктура за пространствени данни (Геопортал).