Документ: 00285-2019-0003
Добавен на: 2019-04-12
Статус: Възложена
Процедура: Публично състезание
Име: „Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница по три обособени позиции“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-05-07 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=907104
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638313734

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница по три обособени позиции: 1. Дървен материал, 2. Материали и аксесоари и 3. Материали (ПДЧ).