Документ: 00285-2019-0004
Добавен на: 2019-04-30
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Периодични доставки на материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-05-30 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=909326
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638363038

„Периодични доставки на материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по две обособени позиции: 1. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 2. Печатарски материали и консумативи.