Документ: 00285-2019-0009
Добавен на: 2019-07-19
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на компютърна техника и оборудване за обслужване на научноизследователски дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-08-23 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=922327
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731313931

„Доставка на компютърна техника и оборудване за обслужване на научноизследователски дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по шест обособени позиции: № 1. Лаптопи, № 2. Мултифункционално устройство, № 3. Мултимедиен прожектор, № 4. Микроконтролер, № 5. Скенер и № 6. Специализирано оборудване и софтуер.