Документ: 00285-2019-0008
Добавен на: 2019-06-17
Статус: Прекратена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-07-17 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=916699
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730303238

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и седем обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.