Документ: 00285-2019-0013
Добавен на: 2019-10-04
Статус: Възложена
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Доставка на двупосочно радио устройство (радиостанция) за изпълнение на дейностите по проект"
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=937068
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734323332

Доставка на едно двупосочно приемателно-предавателно радио устройство (радиостанция) във връзка с изпълнение на дейностите по проект.