Документ: ОП-09-00-35/29.11.2019
Добавен на: 2019-12-16
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработване, разпространение и доставка на монографии и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти", по три обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-12-10 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094922

„Изработване, разпространение и доставка на монографии и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти", по три обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на научна монография с албумна част: Между греха и наказанието. Дидактически теми от българската християнска монументална живопис по Проект „КИННПОР“; № 2. „Издаване и разпространяване на български и на английски език на колективната монография „Големите предизвикателства пред малкия град: културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие“ като книжно тяло и в дигитален формат на територията на целия свят по Проект № КП-06-МНФ/11 от 14.12.2018 г. “Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчво развитие на малките и средни градове: Европейската перспектива““ и № 3. „Изработване и доставка на дипляни (leaflets) и брошури по Проект: „Насърчаване и повишаване мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ (PROMO - YMC(H)A)“