Документ: ОП-09-00-37/20.12.2019
Добавен на: 2019-12-20
Статус: Затворена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработване, отпечатване и доставка на монография и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти“, по три обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-01-07 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095482

„Изработване, отпечатване и доставка на монография и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти“, по три обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на научна монография с албумна част: Между греха и наказанието. Дидактически теми от българската християнска монументална живопис по Проект „КИННПОР“; № 2. „Отпечатване и доставка на книга с албумна част (факсимилно издание на старопечатна книга с български и английски предговор) – Fratris PETRI DEODATI a Chiprovatio Ordinis minorum de Observantia Aechiepispopi Sardicensis Sophiensis nuncupati, „DE ANTIQUITATE PATERNI SOLI ET DE REBUS BULGARICIS AD SUOS COMPATRIOTAS“ по проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни издледвания“; № 3. „Изработване и доставка на дипляни (leaflets) и брошури по Проект: „Насърчаване и повишаване мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ (PROMO - YMC(H)A)“.