Документ: 00285-2020-0005
Добавен на: 2020-04-09
Статус: Прекратена
Процедура: Процедура
Име: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-14 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=971394
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830323639

Доставка и инсталиране на 1 брой професионално устройство за сканиране, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително пускането му в експлоатация и обучение на персонал за работа с устройството