Документ: 00285-2018-0007
Добавен на: 2018-05-14
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-06-20 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=846373
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537313039

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: Дейност 1: Анализ и систематизиране на наличните данни за прилепната фауна в проектната територия; Дейност 2: Надграждане на наличната информация за прилепната фауна в проектната територия; Дейност 3: Идентифициране на потенциални заплахи и фактори, въздействащи върху популациите на прилепите в проектната територия; Дейност 4: Картиране на местообитанията на видовете прилепи и тяхното разпространение в рамките на проектната територия. Създаване на база данни; Дейност 5: Създаване на геопортал; Дейност 6: Оценка на видовото разнообразие, активност, прилепни хабитати и потенциални заплахи; Дейност 7: Оценка на природозащитното състояние; Дейност 8: Разработване на ръководства за опазване на прилепите; Дейност 9: Поставяне на къщички за прилепи; Дейност 10: Разработване на публикация.