Документ: 00285-2018-0008
Добавен на: 2018-06-08
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-07-19 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=850476
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537393235

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград - 20, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група и не поема разходите за небаланси.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2018-0008.pdf)Решение 08-06-2018
Download this file (Obqvlenie_2018-0008.pdf)Обявление 08-06-2018
Download this file (Dokumentaciq_2018-0008.pdf)Документация - неприложимо 08-06-2018
Download this file (Pril_tech_spec_2018-0008.doc)Приложение. Техническа спецификация - неприложимо 08-06-2018
Download this file (espd-request_2018-0008.pdf)Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 08-06-2018
Download this file (espd-request_2018-0008.xml)Единен европейски документ за обществени поръчки (XML формат) 08-06-2018
Download this file (Obrazci_2018-0008.docx)Образци на документи 08-06-2018
Download this file (Reshenie_izm_2018-0008.pdf)Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация 14-06-2018
Download this file (Reshenie_2018-0008_new.pdf)Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация 18-06-2018
Download this file (Dokumentaciq_new_20018-0008.pdf)Документация - приложимо 18-06-2018
Download this file (Tech_spec_new_2018-0008.doc)Приложение. Техническа спецификация - приложимо 18-06-2018
Download this file (Razqsnenie_2018-0008.pdf)Разяснение по чл. 33 от ЗОП 20-06-2018
Download this file (Protokol1–2018-0008.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 23-07-2018
Download this file (Cenovi_2018-0008.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 29-08-2018
Download this file (Protokol2_2018-0008.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 13-09-2018
Download this file (Protokol3_2018-0008.pdf)Протокол №3 от дейността на комисия 13-09-2018
Download this file (Doklad60_2018-0008.pdf)Доклад по чл.60, ал. 1 от ППЗОП 13-09-2018
Download this file (Reshenie_izp_2018-0008.pdf)Решение за определяне на изпълнител 13-09-2018
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2018-0008.pdf)Обявление за възложена поръчка 01-11-2018
Download this file (5-489.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-489 01-11-2018
Download this file (Izm_5-489.pdf)Обявление за изменение 25-03-2019
Download this file (Aneks1_5-489.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-489 25-03-2019
Download this file (Aneks2_0008.pdf)Анекс №2 към Договор №Ю5-489 01-08-2019
Download this file (Obqvlenie_izp_0008.pdf)Обявление за изменение 01-08-2019
Download this file (Aneks3.pdf)Анекс №3 27-02-2020
Download this file (Change2_2018-0008.pdf)Обявление за изменение 27-02-2020
Download this file (End_5-489.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-489 27-11-2020