Документ: 00285-2018-0004
Добавен на: 2018-03-26
Статус: Отворена
Процедура: Процедура
Име: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-05-10 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=837104
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535343038

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по единадесет обособени позиции: 1. Настолни компютри; 2. Монитори; 3. Преносими компютри; 4. Мобилни устройства; 5. Устройства за печат и сканиране; 6. Мултимедиен прожектор; 7. Интерактивна презентационна техника; 8. Телевизионна техника; 9. Видеонаблюдение; 10. Софтуерни лицензи; 11. Въртяща се интерактивна информационна система (киоск).