Документ: 00285-2020-0001
Добавен на: 2020-03-23
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-04 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=966858
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739353134

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по шест обособени позиции. В случай на възникнала необходимост от доставки на продукти, извън изброените в техническите спецификации, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка извън посочените, в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка по обособената позиция, при единична стойност, от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е предложена от изпълнителя с ценовата оферта. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 1. Канцеларски материали и принадлежности е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.