Документ: 00285-2020-0003
Добавен на: 2020-03-23
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-29 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=966869
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739353137

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, мрежа ниско и средно напрежение, находящи се в гр. Благоевград – 20 обекта, гр. Рила – 1 обект и м. Предел – 1 обект, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща за балансираща група и не поема разходите за небаланси.