00285-2018-0001 Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. ... 
[Детайли]

00285-2017-0012 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Предмет на поръчката е доставка на питейна вода за питейно-битови и производствени ...
[Детайли]

00285-2017-0011 Дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. ...
[Детайли]

00285-2017-0010 Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
Доставка на природен газ за обекти на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за срок от 3 години. Доставката на природен газ ... 
[Детайли]

00285-2017-0009 Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград 
Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, ... 
[Детайли]

00285-2017-0008 Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции 
Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура ... 
[Детайли]

00285-2017-0007 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 
Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на ... 
[Детайли]